0
Product is toegevoegd aan uw winkelwagen

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden verkoop

Algemene Voorwaarden Verkoop Lobbes Pro Audio. 

1. Toepasselijkheid 

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Lobbes Pro Audio handelend onder de handelsnaam Lobbes Pro Audio, en op alle met Lobbes Pro Audio aangegane overeenkomsten. 

1.2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 

1.3. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Lobbes Pro Audio is ingestemd. 

1.4. Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Lobbes Pro Audio in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 

1.5. De internetsites van Lobbes Pro Audio richten zich uitsluitend op de Nederlandse markt. 

1.6. Lobbes Pro Audio. behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 

1.7. Door het gebruik van de internetsites van Lobbes Pro Audio en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 

1.8. Lobbes Pro Audio. is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper. 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 

2.1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Lobbes Pro Audio is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 

2.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. 

2.3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. 

2.4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: a. de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Lobbes Pro Audio via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Lobbes Pro Audio ontvangen. b. de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen; c. een offerte is door de Koper getekend en door Lobbes Pro Audio. ontvangen ingeval door Lobbes Pro Audio een op naam gestelde offerte is uitgebracht. 

2.5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Lobbes Pro Audio herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Lobbes Pro Audio. de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen. 

2.6. Koper en Lobbes Pro Audio. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Lobbes Pro Audio. gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. 

2.7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Lobbes Pro Audio garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 

3. Prijzen 

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en worden vermeld exclusief en inclusief omzetbelasting. 

3.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 

3.3. De Koper is de prijs verschuldigd die Lobbes Pro Audio. in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Lobbes Pro Audio worden gecorrigeerd. 

3.4. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld. 3.5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Lobbes Pro Audio. 

4. Betaling 

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: a. vooruitbetaling b. iDEAL c. pay-pal Lobbes Pro Audio kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. 

4.2 Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële Koper- is voldaan. 

4.3 In het geval door Lobbes Pro Audio een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden. 

4.4 Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. 

4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Lobbes Pro Audio als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken. 

4.6 In geval van niet tijdige betaling is Lobbes Pro Audio bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 

5. Levering en leveringstijd 

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. De consument heeft na 30 dagen het recht (tenzij anders overeengekomen) de koopovereenkomst te ontbinden. Creditering van het aankoopbedrag moet binnen 30 dagen plaats vinden. Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Lobbes Pro Audio kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. 

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Lobbes Pro Audio streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden. 

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper. 

5.5 Op verzoek van de consument zal het oude apparaat retour genomen worden zodat het op gepaste wijze gerecycled wordt. 

6. Reclameren en Ruilen 

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur en binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product. De Koper krijgt zijn geld terug of kan het artikel omruilen. 

7. Recht van retour 

7.1 De consument Koper kan binnen 14 kalenderdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er na overleg met Lobbes Pro Audio aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. Speciale bestellingen kunnen niet worden geretourneerd zonder opgave van redenen. De Consument Koper dient voorafgaand aan de koop aan te geven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht. Let op: Voor zakelijke overeenkomsten geldt geen wettelijk herroepingsrecht. 

7.2 Lobbes Pro Audio is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. 7.3 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper. 

7.4 Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Lobbes Pro Audio binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument-Koper aan Lobbes Pro Audio betaalde. 

8. Eigendomsvoorbehoud 

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Lobbes Pro Audio is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 

8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 

9. Garantie en aansprakelijkheid 

9.1 Voor door Lobbes Pro Audio geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Lobbes Pro Audio vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. 

9.2 Lobbes Pro Audio. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Lobbes Pro Audio heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 

9.3 Indien Lobbes Pro Audio om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 

9.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 

a. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Lobbes Pro Audio of de fabrikant zijn verricht; 

b. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; 

c. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 

d. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. 

9.5 De Koper is gehouden Lobbes Pro Audio te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Lobbes Pro Audio zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. 

9.6 Het is mogelijk dat Lobbes Pro Audio op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Lobbes Pro Audio is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 

9.7 Van garantie en eventuele compensatie bij gebreken is alleen sprake indien de koper het aankoopbedrag volledig heeft betaald. 

10. Overmacht 

10.1 In geval van overmacht is Lobbes Pro Audio niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. 

11. Intellectuele eigendom 

11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Lobbes Pro Audio haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 

11.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Lobbes Pro Audio, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.  

12. Persoonsgegevens 

12.1 De gegevens die u invoert op studiolobbes.nl worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling of voor het toesturen van aangevraagde informatie. De informatie wordt niet aan derden verstrekt 

12.2 U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of verwijderen. U dient hiertoe een e-mail te zenden aan info@lobbesproaudio.nl. 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van aanbiedingen en /of overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HUUR EN VERHUUR 

1. Definities 

1. Onder "verhuurder" wordt in deze voorwaarden verstaan Lobbes Pro Audio . 

2. Onder "huurder" wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met verhuurder een huurovereenkomst aangaat. 

3. Onder het "gehuurde" wordt in deze voorwaarden verstaan de in de huurovereenkomst vermelde apparatuur. 

4. Onder "gebruik" wordt in deze voorwaarden verstaan het aanwenden van het gehuurde overeenkomstig zijn normale toepassingen. 

2. Toepasselijkheid 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle huurovereenkomsten met verhuurder. 

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst. 

4. De huurder is  woonachtig in Nederland en in het bezit van een Geldig NL Paspoort of ID. 

 

1. Indien de huurovereenkomst mondeling tot stand komt, dan geldt de schriftelijke bevestiging door verhuurder, onder vermelding van de datum, als bewijs van de huurovereen-komst. 

2. Deze overeenkomst is gesloten voor de in de huurovereenkomst vermelde periode. 

3. Bij het vaststellen van de tijdsduur van de huurovereenkomst geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag. 

4. Op verzoek van de huurder kan verhuurder de overeenkomst verlengen. Zij wordt dan geacht onder dezelfde voorwaarden te zijn voortgezet. 

4. Levering en terugbezorging 

1. De huurder dient het gehuurde bij de verhuurder op te halen en bij het beëindigen van deze huurovereenkomst aan de verhuurder terug te bezorgen. Het halen en terugbezorgen van het gehuurde is geheel voor rekening en risico van huurder. Door ondertekening van het afhaalbewijs bevestigt huurder dat hij het gehuurde compleet en in goede staat heeft ontvangen. 

2. Indien in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel partijen overeenkomen dat verhuurder voor vervoer zorgt draagt zullen de transportkosten aan huurder in rekening gebracht worden. 

3. Huurder is verplicht om het gehuurde in goede staat en in de verpakking waarin het door hem is ontvangen, uiterlijk op het tijdstip van het eindigen van de huur bij verhuurder terug te bezorgen, bij gebreke waarvan huurder een boete verbeurt van de dagprijs van het gehuurde voor iedere dag of gedeelte daarvan dat huurder in gebreke blijft met terugbezorging. 

4. Indien huurder geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met terugbezorgen van het gehuurde ondanks sommatie van de verhuurder deze binnen 48 uur te retourneren, is huurder een boete verschuldigd ter grootte van de nieuwwaarde van het niet terug bezorgde. Na betaling van deze boete zal de eigendom van het niet geretourneerde gedeelte van het gehuurde op huurder overgaan, onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding. Tevens zal aangifte bij de Politie worden gedaan. 

5. Verhuurder brengt geen kosten in rekening bij verzending van 1 dag voor de eerste gebruiksdag en bij retourneren van 1 dag na de laatste gebruiksdag. Indien huurder een product eerder wenst te ontvangen dan 1 dag voor de eerste gebruiksdag dan worden die dagen als huurdagen berekend. Bij later retourneren dan 1 dag na de laatste gebruiksdag zullen die dagen ook worden gezien als huurdagen.   

5. Transport 

1. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde te vervoeren in een andere verpakking dan de door verhuurder ter beschikking gestelde verpakking. Schade ontstaan door vervoer in andere verpakking komt voor rekening van huurder. 

2. Verhuurder behoudt zich het recht voor te weigeren het gehuurde aan huurder af te geven indien naar haar oordeel het vervoermiddel van de huurder onvoldoende waarborgen biedt voor de veiligheid van het gehuurde. 

6. Betaling. 

1. De door verhuurder opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting. 

2. De in de huurovereenkomst genoemde huurprijs dient door verhuurder bij vooruitbetaling of uiterlijk bij aanvang van de huurperiode te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. 

3. Verhuurder stelt per huurovereenkomst een waarborgsom vast. Het is verhuurder toegestaan een overschrijding van de huurperiode te verrekenen met de waarborgsom. Evenzo is het verhuurder toegestaan iedere uit deze overeenkomst of eerdere overeenkomsten voortvloeiende vorderingen te verrekenen met de waarborgsom. 

4. Als betaalmiddel wordt geaccepteerd contant geld in EURO’ s. Overeenkomstig deze bepalingen worden overmakingen per bankrekening vooraf ook geaccepteerd.

5. In geval huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is huurder in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en is hij vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag. 

6. Alle buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen kosten van interne en externe adviezen, die voor verhuurder voortvloeien uit het niet nakomen door huurder van enige (betalings)verplichting zijn voor rekening van huurder. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op 15%. In het geval dat verhuurder kan aantonen dat de werkelijke kosten hoger zijn, is huurder de werkelijke kosten verschuldigd. 

7. Door de huurder gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

8. Het inroepen van een eventueel recht van retentie of compensatie met enige tegenvordering van huurder is uitdrukkelijk uitgesloten. 

7. Verplichtingen huurder 

1. Alle schade aan het gehuurde ontstaan tijdens de huurperiode is voor rekening van huurder. 

2. Huurder is verplicht het gehuurde te gebruiken in een stenen ruimte die apart afsluitbaar is. 

3. Storingen in het functioneren van gehuurde dienen onmiddellijk te worden gemeld. Het is huurder niet toegestaan zelf reparaties of modificaties aan het gehuurde te verrichten behoudens met schriftelijke toestemming van verhuurder. 

4. Huurder is te allen tijde verplicht verhuurder toegang tot het gehuurde te verschaffen. 

5. Het gehuurde zal uitsluitend mogen worden gebruikt op het adres aangegeven in de huurovereenkomst. Huurder dient te allen tijde tijdens de huurperiode telefonisch bereikbaar te zijn. 

6. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde door derden te laten gebruiken of aan derden in onderhuur te geven. 

7. Huurder is verplicht het gehuurde te gebruiken met inachtneming van de gebruiksaanwijzing en eventuele aanwijzingen van de verhuurder. 

8. Huurder dient verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of het gehuurde, of indien op andere wijze (faillissement/surséance van betaling) huurders eigendomsrechten dreigen te worden geschaad. 

8. Aansprakelijkheid 

1. Verhuurder aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt. 

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is verhuurder slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen ver-goeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van verhuurder voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of ge-volgschade of schade wegens gederfde winst. 

3. Verhuurder is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door huurder. 

4. De door verhuurder te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50 % van de op grond van de overeenkomst door verhuurder aan huurder gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). De in dit artikellid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de door huurder bedongen en door verhuurder verleende crediteringen. 

5. In geval van onrechtmatige daad van verhuurder, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor verhuurder rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is verhuurder slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan Euro (€) 454.545,-- excl. BTW per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 

6. Aansprakelijkheid van verhuurder voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan hiervoor bedoeld wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis - in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan Euro (€) 454.545,-- excl. BTW 

7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat huurder na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk of per e-mail bij verhuurder heeft gemeld. 

8. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade die verhuurder mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door verhuurder geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen: - aanspraken van derden, werknemers van verhuurder daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van huurder of van onveilige situaties in zijn bedrijf; - aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door verhuurder geleverde produkten of diensten die door huurder werden gebruikt of gewijzigd onder toevoeging of in samenhang met eigen produkten of diensten van huurder, tenzij huurder bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik of wijziging als hiervoor bedoeld. 

9. Overmacht  

1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

2. De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van verhuurder te komen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden en extreme weersomstandigheden. 

10. Opzegging in geval van tekortkoming aan de zijde van huurder 

1. Verhuurder behoudt zich het recht voor deze huurovereenkomst te beëindigen wanneer huurder geheel of ten dele haar verplichtingen uit deze huurovereenkomst niet nakomt. 

2. In geval van opzegging dient huurder het gehuurde onmiddellijk te retourneren aan verhuurder. 

3. Huurder is aan verhuurder de gehele huurprijs voor de overeengekomen huurperiode verschuldigd. Indien verhuurder schade lijdt, dient huurder deze tevens te vergoeden. 

11. Annuleren 

1. Huurder heeft het recht de huurovereenkomst te annuleren. Annulering dient schriftelijk te geschieden. In geval van annulering zal huurder annuleringskosten verschuldigd zijn die als volgt worden berekend: - in geval van annuleren van meer dan 30 dagen voor begin van de huurperiode: Euro 25,-- excl. BTW - in geval van annuleren met ingang van 30 tot en met 15 dagen voor het begin van de huurperiode: 10% van het huurbedrag - in geval van annuleren met ingang van 14 tot en met 7 dagen voor het begin van de huurperiode: 30% van het huurbedrag - in geval van annuleren minder dan 7 dagen voorafgaand aan de huurperiode: 50% van het huurbedrag - in geval van annuleren op de dag van ingang van de huurperiode: 100% van het huurbedrag 

12. Wijzigingen en aanvullingen 

1. Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Op mondelinge nevenafspraken kan geen beroep worden gedaan indien en voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn. 

13. Geschillen 

1. Op overeenkomsten met verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van aanbiedingen en /of overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. 

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van aanbiedingen en /of overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter 

  

 

Een groot aantal producten (alleen als ze passen binnen het verhuur- en Verkoop assortiment van Lobbes Pro Audio) kunnen ook een jaar gehuurd worden met optie tot koop. Deze constructie staat los van korte verhuur en er gelden dan ook andere regels voor. 

De voorwaarden en regels voor huur met optie tot koop zijn: 

* De huurder dient zich te legitimeren d.m.v. een paspoort of ID kaart. 

* De huurder dient een document met daarop de adresgegevens te overhandigen. Het document dient jonger dan 1 maand te zijn. Een bankafschrift kan voldoen. 

* Lobbes Pro Audio behoudt zich het recht voor om de kredietwaardigheid van klanten te checken. 

* Indien Lobbes Pro Audio een product op voorraad heeft staat het dagtarief bij jaarhuur op de website bij het artikel. 

* Bij het tarief voor jaarhuur van niet voorradige producten waarbij ' prijs op aanvraag'  staat gaan we uit van de gangbare verkoopprijs van nieuwe artikelen bij  

  Nederlandse, Duitse en Belgische aanbieders, uitgezonderd Lobbes Pro Audio. Indien jaarhuur mogelijk is wordt het tarief voor jaarhuur ongeveer 1/3 deel van 

  deze prijs tenzij anders vermeld of afgesproken. Bij geluidsinterfaces gelden andere voorwaarden. 

* (Nieuwe) Jaarhuur is niet mogelijk indien een klant een huurachterstand heeft. 

* Indien de jaarhuur/koopoptie constructie wordt goedgekeurd dan zal de huurder een document ontvangen met daarop de voorwaarden. Deze dient ondertekend 

  te worden geretourneerd. 

* De levertijd van producten die Lobbes Pro Audio niet voorradig heeft kan verschillen. De huurder dient zich te realiseren dat een lange levertijd voorkomt. Dit houdt in 

  dat huurtermijnen en bijkomende kosten kunnen afwijken indien er meerdere producten via 1 aanvraag worden besteld.  

* Het jaarhuurbedrag dient volledig vooraf betaald te worden per bank. Niet voorradige producten worden pas besteld nadat de jaarhuur volledig betaald is. 

* De jaarhuur voor een product gaat in zodra het betreffende product is ontvangen door de huurder. 

* De betaalde verzendkosten voor retour die vermeld staan op een factuur worden eenmalig gecrediteerd bij aankoop van een op jaarbasis gehuurd product.  

 * Lobbes Pro Audio zal de gehuurde producten, indien gewenst, aan het einde van een huurtermijn laten afhalen door UPS. Als er producten op dezelfde huur factuur      staan die later worden geretourneerd, dan zullen de verzendkosten voor retour opnieuw in rekening worden gebracht tenzij de huurder deze producten voor    eigen kosten retourneert. 

* De jaarhuurconstructie is niet mogelijk voor alle geluidsopname-apparatuur. Lobbes Pro Audio bepaalt na de aanvraag of jaarhuur met een bepaald product mogelijk is. 

* Software, computerinterfaces en controllers komen niet in aanmerking voor de jaarhuurconstructie (tenzij Lobbes Pro Audio anders aangeeft). 

* De Prijzen van de producten in de jaarhuur zijn Prijzen per stuk tenzij anders vermeld. 

* Er zijn geen kortingen op jaarhuur mogelijk. 

* Een optie tot koop dient voorafgaand aan de huur te worden besproken. Van de afgesproken prijs wordt later niet meer afgeweken.  

* In geval van aankoop aansluitend aan de huur, wordt 50% van de betaalde jaarhuur voor betreffende item in mindering gebracht op de vooraf bepaalde verkoopprijs 

  van het betreffende item. 

* Indien men al tijdens de huurperiode overgaat tot koop, worden de huurdagen die nog niet zijn vervallen voor 100% in mindering gebracht op de vooraf bepaalde 

  verkoopprijs van het betreffende item. 

* Extra betalingen gedurende een huurtermijn zijn toegestaan maar worden verwerkt als huur zodra een huurtermijn is verlopen. 

* De jaarhuur kan niet voor het einde van de termijn worden ontbonden maar kan wel telkens met een jaar worden verlengd. 

* Als de jaarhuur aan het einde van een termijn met een jaar wordt verlengd dan gelden wederom dezelfde regels en voorwaarden. 

* Als de huur met een jaar wordt verlengd dan blijven de reeds betaalde jaren meetellen wanneer de klant besluit te kopen.  

* Klachten over de gehuurde apparatuur dienen door de huurder meteen na ontstaan bij Lobbes Pro Audio gemeld te worden. Mocht een huurder buiten schuld voor 

  langere tijd geen gebruik kunnen maken van het gehuurde dan wordt de huur verlengd met het aantal dagen dat gebruik onmogelijk was tenzij  Studio 

  Lobbes  vervanging heeft kunnen aanbieden. Indien de klachten ongegrond zijn of zijn ontstaan door verkeerd gebruik dan heeft de klant geen recht op vervanging 

  of verlenging van de huurperiode. 

* Onderhoudskosten en kosten van reparaties die buiten de garantietermijn vallen worden in eerste instantie door Lobbes Pro Audio betaald maar doorberekend 

   indien de klant gebruik maakt van de koopoptie. 

* Bij nieuwe producten geldt dat er een wettelijke garantie termijn is. 

* Voor overige schade, diefstal enz. biedt Lobbes Pro Audio risicospreiding. Zie verderop. 

* Betaalde (jaar) huur en kosten voor het ene item kunnen niet worden verrekend met dat van een ander item. 

* Verhuurder neemt ruim voor het verlopen van de jaarhuur contact op met de klant om te vernemen of de huur wordt verlengd, er een koop volgt of dat het 

  gehuurde wordt geretourneerd. 

* De huurder dient hier ruim voor het verlopen van de huur schriftelijk (mail) op te reageren tenzij het gehuurde inmiddels is geretourneerd. 

  Indien er geen contact opgenomen wordt met Lobbes Pro Audio dan gaat Lobbes Pro Audio er vanuit dat de huur wordt verlengd 

  met een jaar onder dezelfde voorwaarden. 

* Alle betaalde jaarhuur voor een gehuurd item telt mee bij aankoop van dat item. 

* De huurder ontvangt een nieuwe factuur voor jaarhuur binnen 7 dagen na afloop van de jaarhuur en dient deze binnen de aangegeven termijn op de factuur te 

  betalen.  

* Als een klant de huur eenmaal heeft beeindigd kan er later geen beroep meer worden gedaan op de kwijtscheldingsregels. 

* De kwijtscheldingsregels hebben alleen betrekking op de items die worden gehuurd en aansluitend aan de huur of nog tijdens de huurperiode worden gekocht.  

* Indien aansluitend aan de huur wordt overgegaan tot koop, worden de verzendkosten voor terug in mindering gebracht op de verkoopprijs.   

* Het product blijft eigendom van Lobbes Pro Audio zolang het aankoopbedrag niet volledig is betaald. 

  

  

Risicospreiding: 

Let op: De gehuurde apparatuur is niet verzekerd. Mocht er tijdens de huurperiode onverhoopt schade ontstaan door vallen, brand, diefstal of anderszins, dan is de huurder hiervoor volledig aansprakelijk.     

Om het risico voor u als klant te beperken werkt Lobbes Pro Audio met risicospreiding. De risicospreiding is jaarlijks 3% van de verkoopprijs en is verplicht bij alle jaarhuur.  

Als de huurder aantoonbaar niet via eigen verzekering de kosten voor schade / diefstal enz. kan vergoeden, dan kan de huurder zich beroepen op de risicospreiding. 

De schade voor de huurder blijft door het afsluiten van de risicospreiding beperkt tot de reeds betaalde huur voor dat artikel. Beschadigde artikelen dienen te worden geretourneerd. Van diefstal dient men aangifte te doen bij de politie.  

Bij schade, diefstal of verduistering heeft de huurder geen recht op vervanging. 

  

Voorbeeld Berekening jaarhuur:  

Bij jaarhuur dient het dagtarief vermenigvuldigd te worden met 365. Hier bovenop komt 3% van de verkoopprijs (risicospreiding). Voorts betaal je de verzendkosten voor heen en terug indien van toepassing. De verzendkosten voor terug worden in mindering gebracht op de verkoopfactuur als er wordt gekocht.  

Als de verkoopprijs van een product bij jaarhuur / koopoptie €2000 excl. btw is en het dagtarief bij jaarhuur is E1,37 excl. btw dan wordt de jaarhuur zo berekend: €500,05 excl. btw (365 x €1,37 dagtarief)) + €60 excl. btw (3% x verkoopprijs van €2000) = €560,05 excl. btw. Dit wordt eventueel verhoogd met verzendkosten indien van toepassing: 2 x €15 , dat is voor heen en terug. Totaal €590,05 excl. btw. Dit komt neer op €713,96 incl. btw. 

Als je wilt kopen aan het eind van een huurtermijn dan wordt 50% van de betaalde huur in mindering gebracht op de verkoopprijs. In bovenstaande voorbeeld wordt dus €500,05 excl. btw : 2 in mindering gebracht. Dat is E250,03 excl. btw. Mocht je na bijvoorbeeld 200 dagen al willen kopen dan worden de eerste 200 dagen voor 50% in mindering gebracht. Dat is 200 x 0,5 x €1,37 = €137 excl. btw. De resterende 165 dagen worden voor 100% in mindering gebracht op de verkoopprijs. Dat is 165 x €1,37 = €226,05 excl. btw. Totaal wordt er in dit geval €137 + €226,05 = €363,05 excl. btw in mindering gebracht op €2000 excl. btw. 

Voorts worden de reeds betaalde verzendkosten voor retour eenmalig gecrediteerd indien van toepassing. 

Het bedrag voor risicospreiding is niet terug vorderbaar. 

 

X

Vraag de offerte aan door op bekijk aanvraag te klikken of voeg meer producten toe aan uw aanvraag en klik op 'doorwinkelen'.

Bekijk offerteDoorwinkelen

Het product is toegevoegd aan uw korte verhuur aanvraag. Dit is uw prijs voor 1 week huur of de reeds gekozen periode. Wijzig de huurperiode door op 'bekijk aanvraag' te klikken. Of voeg meer producten toe aan uw aanvraag en klik op 'doorwinkelen'.

Bekijk aanvraagDoorwinkelen

Het product is toegevoegd aan jouw jaarhuur aanvraag. Wijzig de aanvangsdatum door op 'bekijk aanvraag' te klikken of voeg meer producten toe en klik op 'doorwinkelen'

Bekijk aanvraagDoorwinkelen